Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

โรงเรียนโครงการ (MOE Net)

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตามโครงการ MOE Net กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

 

ระบบเครือข่าย

จำนวนโรงเรียน

ร้อยละ

IP Star

 

 

SAMART

 

 

ADSL

 

 

Leased Line

 

 

 จำนวนโรงเรียนทั้งหมด   โรงเรียน

 

IP Star  หมายถึง ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมให้บริการโดยบริษัท TOT

SAMART หมายถึง ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมที่ใช้ได้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ให้บริการโดยบริษัท SAMART

ADSL หมายถึง เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนข่ายสายทองแดงหรือคู่สายโทรศัพท์

Leased Line หมายถึง วงจรเช่า

* ข้อมูล ณ วันที่  

แหล่งข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( MOE Net )

หนังสือราชการ สพฐ.