Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

joomla slideshow with caption

โรงเรียนปลาปากวิทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ Google for Education

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนครพนม โดยศูนย์เทคโนโลยี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมตะเพียนแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา มีบุคคลากรครูในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมอบรมกันพร้อมเพรียง

หนังสือราชการ สพฐ.