Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

joomla slideshow with caption

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดโครงการEnglish Camp  2015 ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างเทศ ได้มีการเชิญวิทยากรร่วม จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนภาษาผ่านทางกิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในการโต้ตอบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชีวิตประจำวันซึ่งเราให้ความสำคัญกับการฝึกฝนทักษะทางการพูดเป็นหลักให้นักเรียนได้มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

หนังสือราชการ สพฐ.