Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

joomla slideshow with caption

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน และเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำความรู้ในด้านศีลธรรมและคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต

หนังสือราชการ สพฐ.