Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

joomla slideshow with caption

(ร่าง)คำสั่งกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดนครพนม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่65 ปีการศึกษา 2558

คำสั่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

ที่  ร่าง/๒๕๕๘

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครพนม

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕       ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๑๓ - ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานดังมีรายนามต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   ๑.คณะกรรมการอำนวยการ

๑.นายอนันต์   สุวรรณหงษ์           ผอ...นครพนมวิทยาคม           ประธานกรรมการ

     ๒.นายบัญชา  ยี่สารพัฒน์            ผอ. ..นาหว้าพิทยาคม            รองประธานกรรมการ

     ๓.นายวิเลิศ   ชาไชย                  ผอ. ..มหาชัยวิทยาคม                  กรรมการ           

     ๔.นายณรงค์  ศิริปรีชากุล            ผอ...ธรรมกรวิทยานุกูล                 กรรมการ

     ๕.นายธนูศักดิ์  วรรณคำผุย           รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม            กรรมการ

     ๖.นายประเสริฐ  มูลสิงห์             รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม            กรรมการ

     ๗.นายปราโมทย์  เทพกูล             รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม            กรรมการ

     ๘.นางสาวใยรัก  ประจักษ์           รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม             กรรมการ

๙.นายทวีศิลป์    ป้องทอง          รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    กรรมการ

๑๐.นายวีระพงษ์   วงษ์ชาชม         รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    กรรมการ

     ๑๑.นายพิเชษฐ์  ใจเที่ยง             รอง ผอ. ..นาแกพิทยาคม              กรรมการ

     ๑๒.นายสุรชาติ  รัศมี                 ครู ร..นครพนมวิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ

     ๑๓.นางสาวกุสุมา ศรีนครา           ครู ร..นครพนมวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่  . อำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

         . จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         . วิเคราะห์ ตัดสินปัญหาในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้

         . สรุปผลการแข่งขันฯให้คณะกรรมการประเมินผลดำเนินการต่อไป

   ๑.๑ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

           . นายสุรพล   มีหนองหว้า       ผอ.โรงเรียนปลาปากวิทยา          ประธานกรรมการ

           . นายทวีศิลป์ป้องทอง          รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   รองประธานฯ

           . นายกัยสิทธิ์วงศ์จำปา         ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา             กรรมการ

           . นางราตรี    เครือพันธ์         ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา            กรรมการ

    . นายเชี่ยวชาญภาระวงค์      ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม               กรรมการ

    . นางผ่องพรรณ  คูสกุลวัฒน    ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย              กรรมการ

    . นายกฤษฎาไชยสี             ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                กรรมการ

    . นายภูษิต    แสนสุภา         ครูโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์           กรรมการ

    . นางเพ็ญนภาบำรุงสุข         ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม              กรรมการ

  ๑๐.นายธีระพงษ์ บุตรดี           ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม                  กรรมการ

  ๑๑.นางสายยลแสนรังค์          ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๑๒.นายอภิศักดิ์  อินทร์ตา        ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๑๓.นายสมหวังหล้าสมบัติ        ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์             กรรมการ

  ๑๔.นายวิโรจน์  วงศ์ศิริ           ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๕.Mr. Davis  Meehan         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๑๖.Mr.Revo Sapno              ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๗.ครู English                     ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

         ๑๘.ครู English                     ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา              กรรมการ

  ๑๙.นางสาวจุฬาลักษณ์  ชิตกุลพันธุ์ ครูโรงเรียนสันตยานันท์                   กรรมการ

  ๒๐.นางสาวอทิตยา  คูณคำ       ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                    กรรมการ

  ๒๑.นางสาวสุจิตร  สุริยนต์       ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                 กรรมการ

  ๒๒.นางสุภชา  ไวธัญญกรรม     ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม          กรรมการและเลขาฯ

    ๑.๒ การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee)  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

       .นายวิเลิศ   ชาไชย     ผอ. โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม                       ประธานกรรมการ             .นายวีระพงษ์   วงษ์ชาชม   รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล        รองประธานฯ

       ๓.นายสายชล    บุญประคม       ครูโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์    กรรมการ

       .นายมีศักดิ์      เชื้อจารย์ชิน      ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

       .นางวีราภรณ์   ปองไป            ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

       .นางสาวอัญชลีวิโย               ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ ฯ           กรรมการ

.นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขา     ครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา           กรรมการ

.นางดารุณี      ดีวงศ์             ครูโรงเรียนสันตยานันท์                       กรรมการ

.นางขวัญทัย    สมอุดม           ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม                กรรมการ

๑๐.นางวิจิตร     วิริยะเศรษฐ์กุล   ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                กรรมการ

๑๑.นางสาวชุติมา  พิศงาม          ครูโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา                  กรรมการ

๑๒.นางสุวิมล    เศวตเลข          ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ
 ๑๓.นางกฤษณา  ขันตี              ครู ร..โพนแพงพิทยาคม                     กรรมการ

 ๑๕.นางสาวพนมวรรณ ศรีหาวงษ์  ครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม                 กรรมการ

       ๑๖.นายธาดา    ติยะบุตร          ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคม                   กรรมการ

       ๑๗.นางสาวสุพัตรา   พ่อสาร       ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                กรรมการ

๑๘.นางจิรวรรณสุทธิเภก          ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                 กรรมการ

๑๙.นางอัมภวรรณ์   อักษรศักดิ์    ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

๒๐.นางนงนุช    ทองบัวบาน      ครูโรงเรียนธาตุพนม                            กรรมการ

๒๑.นางสาวประณีต พรรณวงศ์     ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                    กรรมการ

       ๒๒.Ms.Jennifer  Jamora         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                  กรรมการ

      ๒๓.นางสาวเสาวณี  พรหมนิล      ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                  กรรมการ

      ๒๔.นางนันท์นภัส  จันทร์จอง      ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม       กรรมการและเลขาฯ

                        

    ๑.๓ การประกวดเล่านิทาน (Story Telling )  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

       ๑.นายณรงค์      ศิริปรีชากุล       ผอ.โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูล        ประธานกรรมการ

            ๒.นายปราโมทย์  เทพกูล           รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม      รองประธานกรรมการ

.นางลักขณา    โกษาแสง     ครูโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์     กรรมการ

       .นายเจษฎายุทธ์  ฝาวัง           ครูโรงเรียนท่าจำปาวิทยา                    กรรมการ

.นายปริญญา   ลีหา              ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม                กรรมการ

.นางสุวรรณา   ธานี               ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

.นางสุรินทร์    ประพัฒน์พงษ์    ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

.นางพิรุณพร    คำลือฤทธิ์        ครูโรงเรียนนบ้านแพงพิทยาคม              กรรมการ

.นางสาวศิรินาถ  แสนคำ         ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม                 กรรมการ

๑๐.นางสโรชิน   โนนทิง            ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

๑๑.นางภคพร    ดำรงกุล          ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม                   กรรมการ

๑๒.นางอรสา     ราชนาวี          ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม                    กรรมการ

๑๓.นางชนม์นิภา โคตะบิน          ครูโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา                กรรมการ
๑๔.นางสาวพัทยา  ลาดพิลา        ครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยา                     กรรมการ
๑๕.นางสาวณฐพรรณ สุนทราชัย   ครูโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์                   กรรมการ
๑๖.นายพงษ์พิพัฒน์  หงส์คงคา     ครูโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์                   กรรมการ

๑๗.นางวราภรณ์ไตรยราช         ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา                กรรมการ

๑๘.นางเพ็ญวิภาอินดูวา           ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

๑๙.นางณัฐมน    คำชนะ           ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                     กรรมการ

 ๒๐.นางไพลิน    ปะทะดี           ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                   กรรมการ

       ๒๑.นายสัญญา   วิชัยผิน           ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคม                  กรรมการ

๒๒.นางสาวลำดวน โคตะรักษ์      ครูโรงเรียนสันตยานันท์                      กรรมการ

๒๓.นายยศกร    สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์            กรรมการ

๒๔.นางสาวภาวินี  โพธิ์สุ           ครูโรงเรียนนาคำราษฎร์                      กรรมการ

๒๕.นางอนิสชัย  ฉวีวงค์            ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

๒๖.นางสาวศศิประภา ลำทอง      ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

๒๗.นายสายัน    ปองไป            ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์             กรรมการ

๒๘.Ms.Donna Rose Abenido    ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

๒๙.นางสาวกุสุมา  ศรีนครา        ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการและเลขาฯ

    ๑.๔ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  ประเภททีม  ระดับชั้น ม..

          .นายธนูศักดิ์  วรรณคำผุย       รอง ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ประธานกรรมการ

          .นางสาวใยรัก  ประจักษ์วงศ์  รอง ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม   รองประธานกรรมการ

    .นางพิชานิกาสะเริญรัมย์       ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม                   กรรมการ

                   (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)    

  .นางวงเดือน  บุณยารมณ์       ครูโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา                 กรรมการ

  .นางสาวปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม                  กรรมการ

        .นางสุภาลักษณ์   รัตนมาลี     ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

  .นางพรทิพย์  จัยวัฒน์           ครูโรงเรียนธาตุพนม                          กรรมการ

  .นางจันทร์จิรา  แก่นจันทร์     ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

  .นางกฤษณา  ขันตี              ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม                 กรรมการ

  ๑๐.นางวรัสยานพณัฐวงศกร     ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๑.นางศรินยาสุตะโคตร         ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                 กรรมการ

  ๑๒.นางสาวภาวินีย์ อุดมา        ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                 กรรมการ

  ๑๓.นางสาวคะนึงนิจ  ทองเกลี้ยง ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                       กรรมการ

  ๑๔.นายวิทยา  สมพมิตร          ครูโรงเรียนนาคำราษฎร์                        กรรมการ            ๑๕.นางศิริวรรณมโนชัย           ครูโรงเรียนธาตุพนม                            กรรมการ

  ๑๖.Mr.Steven  Osterwald    ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                กรรมการ

  ๑๗.Ms. Tissel Joy J. Basco    ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๘. Mr. Raymon R. Ritual     ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

         ๑๙. ครู English                    ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

         ๒๐. ครู English                   ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

  ๒๑.นางรุ่งทิพย์หงษาวงษ์         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๒๒.นางชุติมา   พิศงาม            ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล              กรรมการ

  ๒๓.นางสาวณพัชญา  ตะนัง      ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม       กรรมการและเลขาฯ

๑.๕ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน  ASEAN  QUIZ  ประเภททีม  ระดับชั้น ม..

       .นายบัญชา     ยี่สารพัฒน์       ผอ. โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม     ประธานกรรมการ

                                                   (ธาตประสิทธิ์ประชานุเคราะห์

 ๒.นางพรอุมา    รากวงค์           ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา             รองประธานกรรมการ

.นางอัมภวรรณ์อักษรศักดิ์        ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

        .นางสาวธาราทิพย์  ใจบุญ        ครูโรงเรียนมัธยมพัชรฯ                       กรรมการ
        .นายนิติพงษ์    วงศ์หาบุตร       ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  .นางสาวนันทนา  โพธิ์สุ          ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล              กรรมการ

 ๗.นางสาวดุษฎี   บุตรบุรี           ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                       กรรมการ

 ๘.นายวงศ์ธนา   อินทุวงศ์          ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม                   กรรมการ

        .นางสาวกัญญาภัค พ่อสีชา       ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม                    กรรมการ

๑๐.นายกัมปนาท  คำปะสังข์       ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

๑๑.นางศิรินุช    เบ้าคันที          ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                        กรรมการ

 ๑๒.นางวรรณภานันทสุธา         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                 กรรมการ

๑๓.นางสาวภาวดี  ภาระหัตถ์      ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์             กรรมการ

       ๑๔.นางสาวสนทยา กำลังหาญ     ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

๑๕.นางรัศมี      มีแก้ว            ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา                 กรรมการ

๑๖.นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                      กรรมการ

๑๗.นางคุนัญญา  รักษ์ชุมชน        ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                กรรมการ
๑๘.นางศิริรัตนา วรรณา           ครูโรงเรียนพนแพงพิทยาคม                   กรรมการ
๑๙.นายยุทธการ  แก้วอินทร์        ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                   กรรมการ

๒๐.นางสาวศิริยา  สุพรรณ          ครู ร..หนองซนพิทยาคม                    กรรมการ

๒๑.นางวิภาวรรณ  การมงคล      ครูโรงเรียนนาทมวิทยา                        กรรมการ

๒๒.นางศุภกานต์  จันทร์ชนะ       ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม           กรรมการ

๒๓.Ms. Helen Gealolo Marcitoครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                    กรรมการ

๒๔.Mr. Allan Bala Rodriguez   ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                     กรรมการ

๒๕.นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม               กรรมการและเลขาฯ

    ๑.๖ การแข่งขันพูดภาษาจีน  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

.นายประเสริฐ   มูลสิงห์    รอง ผอ. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม           ประธานกรรมการ

.นางสุพร     สิงห์ศรี              ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย          รองประธานกรรมการ

.Ms. Zhong  Shulin             ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                 กรรมการ

.Ms. Ge  Aiyun                   ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

.นางสาวอาภากร   ตรีศรี         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

.Miss Luo   Si                     ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

. ครู Chinese                      ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

      .นางสาววรรณภา  ไชยราช       ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

      ๙.นางสาวอารยา วรวงศ์            ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                    กรรมการ

๑๐.นางสาวณปภาโกษาแสง        ครูโรงเรียนสันตยานันท์                      กรรมการ

๑๑.นางสาวเบญจวรรณ ทองน้อย    ครูโรงเรียนธาตุพนม               กรรมการและเลขาฯ

   ๑.๗ การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..
             
.นายพิเชษฐ์      ใจเที่ยง          รอง ผอ. โรงเรียนนาแกพิทยาคม   ประธานกรรมการ

    .นางจิตรา      โพธิ์ศรี            ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย       รองประธานกรรมการ

    .นางสาวสุพรรษา บุตรโยธี  ครูโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์         กรรมการ

           .นางวิภาภรณ์  สะเดา            ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา                  กรรมการ

     .นางวิลรัตน์     วาริยาตร์         ครูโรงเรียนธาตุพนม                           กรรมการ

     .นางกรรณิกา   คณานันท์         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ
     .Mr.Shoichi    Niwa             ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

     . ครู Japanese                   ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

     ๙.นายวินัย       เพ็งวัน             ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา             กรรมการและเลขาฯ

 

          ให้ครู บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตการศึกษาและให้ภารกิจดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   และผลดีแก่ทางราชการ ต่อไป

            สั่ง  ณ  วันที่      เดือน สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                                           (นายปริญญา  ธรเสนา)

                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือราชการ สพฐ.