Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

joomla slideshow with caption

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัย

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัย

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดโครงการEnglish Camp  2015 ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างเทศ ได้มีการเชิญวิทยากรร่วม จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนภาษาผ่านทางกิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในการโต้ตอบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชีวิตประจำวันซึ่งเราให้ความสำคัญกับการฝึกฝนทักษะทางการพูดเป็นหลักให้นักเรียนได้มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

(ร่าง)คำสั่งกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดนครพนม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่65 ปีการศึกษา 2558

คำสั่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

ที่  ร่าง/๒๕๕๘

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครพนม

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕       ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๑๓ - ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานดังมีรายนามต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   ๑.คณะกรรมการอำนวยการ

๑.นายอนันต์   สุวรรณหงษ์           ผอ...นครพนมวิทยาคม           ประธานกรรมการ

     ๒.นายบัญชา  ยี่สารพัฒน์            ผอ. ..นาหว้าพิทยาคม            รองประธานกรรมการ

     ๓.นายวิเลิศ   ชาไชย                  ผอ. ..มหาชัยวิทยาคม                  กรรมการ           

     ๔.นายณรงค์  ศิริปรีชากุล            ผอ...ธรรมกรวิทยานุกูล                 กรรมการ

     ๕.นายธนูศักดิ์  วรรณคำผุย           รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม            กรรมการ

     ๖.นายประเสริฐ  มูลสิงห์             รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม            กรรมการ

     ๗.นายปราโมทย์  เทพกูล             รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม            กรรมการ

     ๘.นางสาวใยรัก  ประจักษ์           รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม             กรรมการ

๙.นายทวีศิลป์    ป้องทอง          รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    กรรมการ

๑๐.นายวีระพงษ์   วงษ์ชาชม         รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    กรรมการ

     ๑๑.นายพิเชษฐ์  ใจเที่ยง             รอง ผอ. ..นาแกพิทยาคม              กรรมการ

     ๑๒.นายสุรชาติ  รัศมี                 ครู ร..นครพนมวิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ

     ๑๓.นางสาวกุสุมา ศรีนครา           ครู ร..นครพนมวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่  . อำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

         . จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         . วิเคราะห์ ตัดสินปัญหาในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้

         . สรุปผลการแข่งขันฯให้คณะกรรมการประเมินผลดำเนินการต่อไป

   ๑.๑ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

           . นายสุรพล   มีหนองหว้า       ผอ.โรงเรียนปลาปากวิทยา          ประธานกรรมการ

           . นายทวีศิลป์ป้องทอง          รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   รองประธานฯ

           . นายกัยสิทธิ์วงศ์จำปา         ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา             กรรมการ

           . นางราตรี    เครือพันธ์         ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา            กรรมการ

    . นายเชี่ยวชาญภาระวงค์      ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม               กรรมการ

    . นางผ่องพรรณ  คูสกุลวัฒน    ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย              กรรมการ

    . นายกฤษฎาไชยสี             ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                กรรมการ

    . นายภูษิต    แสนสุภา         ครูโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์           กรรมการ

    . นางเพ็ญนภาบำรุงสุข         ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม              กรรมการ

  ๑๐.นายธีระพงษ์ บุตรดี           ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม                  กรรมการ

  ๑๑.นางสายยลแสนรังค์          ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๑๒.นายอภิศักดิ์  อินทร์ตา        ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๑๓.นายสมหวังหล้าสมบัติ        ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์             กรรมการ

  ๑๔.นายวิโรจน์  วงศ์ศิริ           ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๕.Mr. Davis  Meehan         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๑๖.Mr.Revo Sapno              ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๗.ครู English                     ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

         ๑๘.ครู English                     ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา              กรรมการ

  ๑๙.นางสาวจุฬาลักษณ์  ชิตกุลพันธุ์ ครูโรงเรียนสันตยานันท์                   กรรมการ

  ๒๐.นางสาวอทิตยา  คูณคำ       ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                    กรรมการ

  ๒๑.นางสาวสุจิตร  สุริยนต์       ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                 กรรมการ

  ๒๒.นางสุภชา  ไวธัญญกรรม     ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม          กรรมการและเลขาฯ

    ๑.๒ การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee)  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

       .นายวิเลิศ   ชาไชย     ผอ. โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม                       ประธานกรรมการ             .นายวีระพงษ์   วงษ์ชาชม   รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล        รองประธานฯ

       ๓.นายสายชล    บุญประคม       ครูโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์    กรรมการ

       .นายมีศักดิ์      เชื้อจารย์ชิน      ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

       .นางวีราภรณ์   ปองไป            ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

       .นางสาวอัญชลีวิโย               ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ ฯ           กรรมการ

.นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขา     ครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา           กรรมการ

.นางดารุณี      ดีวงศ์             ครูโรงเรียนสันตยานันท์                       กรรมการ

.นางขวัญทัย    สมอุดม           ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม                กรรมการ

๑๐.นางวิจิตร     วิริยะเศรษฐ์กุล   ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                กรรมการ

๑๑.นางสาวชุติมา  พิศงาม          ครูโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา                  กรรมการ

๑๒.นางสุวิมล    เศวตเลข          ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ
 ๑๓.นางกฤษณา  ขันตี              ครู ร..โพนแพงพิทยาคม                     กรรมการ

 ๑๕.นางสาวพนมวรรณ ศรีหาวงษ์  ครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม                 กรรมการ

       ๑๖.นายธาดา    ติยะบุตร          ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคม                   กรรมการ

       ๑๗.นางสาวสุพัตรา   พ่อสาร       ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                กรรมการ

๑๘.นางจิรวรรณสุทธิเภก          ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                 กรรมการ

๑๙.นางอัมภวรรณ์   อักษรศักดิ์    ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

๒๐.นางนงนุช    ทองบัวบาน      ครูโรงเรียนธาตุพนม                            กรรมการ

๒๑.นางสาวประณีต พรรณวงศ์     ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                    กรรมการ

       ๒๒.Ms.Jennifer  Jamora         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                  กรรมการ

      ๒๓.นางสาวเสาวณี  พรหมนิล      ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                  กรรมการ

      ๒๔.นางนันท์นภัส  จันทร์จอง      ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม       กรรมการและเลขาฯ

                        

    ๑.๓ การประกวดเล่านิทาน (Story Telling )  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

       ๑.นายณรงค์      ศิริปรีชากุล       ผอ.โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูล        ประธานกรรมการ

            ๒.นายปราโมทย์  เทพกูล           รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม      รองประธานกรรมการ

.นางลักขณา    โกษาแสง     ครูโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์     กรรมการ

       .นายเจษฎายุทธ์  ฝาวัง           ครูโรงเรียนท่าจำปาวิทยา                    กรรมการ

.นายปริญญา   ลีหา              ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม                กรรมการ

.นางสุวรรณา   ธานี               ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

.นางสุรินทร์    ประพัฒน์พงษ์    ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

.นางพิรุณพร    คำลือฤทธิ์        ครูโรงเรียนนบ้านแพงพิทยาคม              กรรมการ

.นางสาวศิรินาถ  แสนคำ         ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม                 กรรมการ

๑๐.นางสโรชิน   โนนทิง            ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

๑๑.นางภคพร    ดำรงกุล          ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม                   กรรมการ

๑๒.นางอรสา     ราชนาวี          ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม                    กรรมการ

๑๓.นางชนม์นิภา โคตะบิน          ครูโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา                กรรมการ
๑๔.นางสาวพัทยา  ลาดพิลา        ครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยา                     กรรมการ
๑๕.นางสาวณฐพรรณ สุนทราชัย   ครูโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์                   กรรมการ
๑๖.นายพงษ์พิพัฒน์  หงส์คงคา     ครูโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์                   กรรมการ

๑๗.นางวราภรณ์ไตรยราช         ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา                กรรมการ

๑๘.นางเพ็ญวิภาอินดูวา           ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

๑๙.นางณัฐมน    คำชนะ           ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                     กรรมการ

 ๒๐.นางไพลิน    ปะทะดี           ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                   กรรมการ

       ๒๑.นายสัญญา   วิชัยผิน           ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคม                  กรรมการ

๒๒.นางสาวลำดวน โคตะรักษ์      ครูโรงเรียนสันตยานันท์                      กรรมการ

๒๓.นายยศกร    สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์            กรรมการ

๒๔.นางสาวภาวินี  โพธิ์สุ           ครูโรงเรียนนาคำราษฎร์                      กรรมการ

๒๕.นางอนิสชัย  ฉวีวงค์            ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

๒๖.นางสาวศศิประภา ลำทอง      ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

๒๗.นายสายัน    ปองไป            ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์             กรรมการ

๒๘.Ms.Donna Rose Abenido    ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

๒๙.นางสาวกุสุมา  ศรีนครา        ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการและเลขาฯ

    ๑.๔ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  ประเภททีม  ระดับชั้น ม..

          .นายธนูศักดิ์  วรรณคำผุย       รอง ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ประธานกรรมการ

          .นางสาวใยรัก  ประจักษ์วงศ์  รอง ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม   รองประธานกรรมการ

    .นางพิชานิกาสะเริญรัมย์       ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม                   กรรมการ

                   (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)    

  .นางวงเดือน  บุณยารมณ์       ครูโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา                 กรรมการ

  .นางสาวปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม                  กรรมการ

        .นางสุภาลักษณ์   รัตนมาลี     ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

  .นางพรทิพย์  จัยวัฒน์           ครูโรงเรียนธาตุพนม                          กรรมการ

  .นางจันทร์จิรา  แก่นจันทร์     ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

  .นางกฤษณา  ขันตี              ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม                 กรรมการ

  ๑๐.นางวรัสยานพณัฐวงศกร     ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๑.นางศรินยาสุตะโคตร         ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                 กรรมการ

  ๑๒.นางสาวภาวินีย์ อุดมา        ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                 กรรมการ

  ๑๓.นางสาวคะนึงนิจ  ทองเกลี้ยง ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                       กรรมการ

  ๑๔.นายวิทยา  สมพมิตร          ครูโรงเรียนนาคำราษฎร์                        กรรมการ            ๑๕.นางศิริวรรณมโนชัย           ครูโรงเรียนธาตุพนม                            กรรมการ

  ๑๖.Mr.Steven  Osterwald    ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                กรรมการ

  ๑๗.Ms. Tissel Joy J. Basco    ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๘. Mr. Raymon R. Ritual     ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

         ๑๙. ครู English                    ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

         ๒๐. ครู English                   ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

  ๒๑.นางรุ่งทิพย์หงษาวงษ์         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๒๒.นางชุติมา   พิศงาม            ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล              กรรมการ

  ๒๓.นางสาวณพัชญา  ตะนัง      ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม       กรรมการและเลขาฯ

๑.๕ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน  ASEAN  QUIZ  ประเภททีม  ระดับชั้น ม..

       .นายบัญชา     ยี่สารพัฒน์       ผอ. โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม     ประธานกรรมการ

                                                   (ธาตประสิทธิ์ประชานุเคราะห์

 ๒.นางพรอุมา    รากวงค์           ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา             รองประธานกรรมการ

.นางอัมภวรรณ์อักษรศักดิ์        ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

        .นางสาวธาราทิพย์  ใจบุญ        ครูโรงเรียนมัธยมพัชรฯ                       กรรมการ
        .นายนิติพงษ์    วงศ์หาบุตร       ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  .นางสาวนันทนา  โพธิ์สุ          ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล              กรรมการ

 ๗.นางสาวดุษฎี   บุตรบุรี           ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                       กรรมการ

 ๘.นายวงศ์ธนา   อินทุวงศ์          ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม                   กรรมการ

        .นางสาวกัญญาภัค พ่อสีชา       ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม                    กรรมการ

๑๐.นายกัมปนาท  คำปะสังข์       ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

๑๑.นางศิรินุช    เบ้าคันที          ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                        กรรมการ

 ๑๒.นางวรรณภานันทสุธา         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                 กรรมการ

๑๓.นางสาวภาวดี  ภาระหัตถ์      ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์             กรรมการ

       ๑๔.นางสาวสนทยา กำลังหาญ     ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

๑๕.นางรัศมี      มีแก้ว            ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา                 กรรมการ

๑๖.นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                      กรรมการ

๑๗.นางคุนัญญา  รักษ์ชุมชน        ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                กรรมการ
๑๘.นางศิริรัตนา วรรณา           ครูโรงเรียนพนแพงพิทยาคม                   กรรมการ
๑๙.นายยุทธการ  แก้วอินทร์        ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                   กรรมการ

๒๐.นางสาวศิริยา  สุพรรณ          ครู ร..หนองซนพิทยาคม                    กรรมการ

๒๑.นางวิภาวรรณ  การมงคล      ครูโรงเรียนนาทมวิทยา                        กรรมการ

๒๒.นางศุภกานต์  จันทร์ชนะ       ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม           กรรมการ

๒๓.Ms. Helen Gealolo Marcitoครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                    กรรมการ

๒๔.Mr. Allan Bala Rodriguez   ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                     กรรมการ

๒๕.นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม               กรรมการและเลขาฯ

    ๑.๖ การแข่งขันพูดภาษาจีน  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

.นายประเสริฐ   มูลสิงห์    รอง ผอ. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม           ประธานกรรมการ

.นางสุพร     สิงห์ศรี              ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย          รองประธานกรรมการ

.Ms. Zhong  Shulin             ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                 กรรมการ

.Ms. Ge  Aiyun                   ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

.นางสาวอาภากร   ตรีศรี         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

.Miss Luo   Si                     ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

. ครู Chinese                      ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

      .นางสาววรรณภา  ไชยราช       ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

      ๙.นางสาวอารยา วรวงศ์            ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                    กรรมการ

๑๐.นางสาวณปภาโกษาแสง        ครูโรงเรียนสันตยานันท์                      กรรมการ

๑๑.นางสาวเบญจวรรณ ทองน้อย    ครูโรงเรียนธาตุพนม               กรรมการและเลขาฯ

   ๑.๗ การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..
             
.นายพิเชษฐ์      ใจเที่ยง          รอง ผอ. โรงเรียนนาแกพิทยาคม   ประธานกรรมการ

    .นางจิตรา      โพธิ์ศรี            ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย       รองประธานกรรมการ

    .นางสาวสุพรรษา บุตรโยธี  ครูโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์         กรรมการ

           .นางวิภาภรณ์  สะเดา            ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา                 

อ่านเพิ่มเติม: (ร่าง)คำสั่งกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพื้นที่...

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน และเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำความรู้ในด้านศีลธรรมและคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต

รายการและเกณฑ์การแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ

รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2558

ณ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจังหวัดนครพนม   โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น ระดับชั้น

ประเภท

 

หมายเหตุ

ม.1-3 ม.4-6
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) เดี่ยว  
2. กิจกรรม (Spelling Bee) เดี่ยว  
3. การเล่านิทาน (Story Telling) เดี่ยว  
4. ละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ทีม 5 คน  
5. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(ASEAN Quiz) ทีม 2 คน  
6. การแข่งพูดภาษาจีน เดี่ยว  
7. การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น เดี่ยว  
รวม 7 7    
รวมทั้งสิ้น                              14                    กิจกรรม


เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3      

1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6

2 ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว ดังนี้

2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

2.2.1 ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 1 คน       

2.2.2 ระดับชั้น ม.4-6 จำนวน 1 คน

3 วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชั้นที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speechดังนี้

          3.1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3  ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 คำ (คำศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น)

          3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6  หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 คำ (คำศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน)

3.2  นักเรียนจะพูดตามหัวข้อโดยวิธีการจับสลาก ก่อนการพูด ให้เวลาเตรียมตัว 5นาที คณะกรรมการกลางของการแข่งขันเป็นผู้กำหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชั้นที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech  จำนวน 8-10 หัวข้อ และ ลงมติเลือก 3 หัวข้อ สำหรับใช้ในการแข่งขันแต่ละระดับ นักเรียนมีสิทธิ์จับสลาก 2 ครั้ง แล้วเลือกพูดเพียง 1  หัวข้อ
          3.3 เวลาในการแข่งขัน

1) ระดับชั้น ม. 1-3 ใช้เวลาในการพูด 4-5 นาที

2) ระดับชั้น ม. 4-6 ใช้เวลาในการพูด 5-6 นาที

          3.4) เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่า เวลาที่กำหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะนำตัว)

          3.5 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจาประกอบการพูด

          3.6 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากำหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ เป็นสิทธิ์ขาด

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

          4.1 ด้านเนื้อหา (Content)             40     คะแนน ประกอบด้วย

              -เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องที่กำหนด (Accuracy and Consistency)     15 คะแนน

             -ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech)    10 คะแนน

             -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)        10 คะแนน

   -การตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่จับสลากได้   5 คะแนน

          4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 40 คะแนน ประกอบด้วย

              -การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary)

          โครงสร้างและคำสันธาน (Structure & Connectors)                                  10 คะแนน

              -ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคำ การลงเสียงสูงต่ำ การเน้นคำสำคัญในประโยคและจังหวะ การหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)20 คะแนน

              -การใช้น้าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone)10 คะแนน

          4.3 ความสำเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)  15 คะแนน ประกอบด้วย

               -ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication)                                   10 คะแนน

               -บุคลิก ท่าทาง (Personality) 5 คะแนน

          4.4 พูดในระยะเวลาที่กำหนด (Time) 5 คะแนน

หมายเหตุ กรณีนักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อที่จับสลากได้ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วน

เนื้อหาของเรื่องที่พูด

5.เกณฑ์การตัดสิน

          ร้อยละ 80 –100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ร้อยละ 70 –79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ร้อยละ 60 –69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร

**ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน

6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

    -เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

              -เป็นเจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker)

              -เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai)

6.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ

              - ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม

              -ถามคำถามหลังจากผู้เข้าแข่งขันพูดเสร็จในทุกระดับ จำนวน 1คำถาม

โดยคำถามจะสัมพันธ์กับหัวข้อที่ผู้เข้าแข่งขันจับสลากหัวข้อได้ และคนถามควรเป็นชาวต่างชาติ (Native Speaker) เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานและตรวจความเข้าใจในเนื้อหาที่นักเรียนพูด

             -สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน

6.3 ข้อควรคำนึง

             -กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน

             -กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นดำเนินการสอน

             -กรรมการควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย

             -กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลำดับที่ 1-3

ที่ทำการ

7. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

        7.1กรรมการลงทะเบียนรับรายงานตัว จำนวน 3-5คน มีหน้าที่ ดังนี้

          -รับลงทะเบียน และตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง

          -จับสลากจัดลำดับเข้าร่วมการแข่งขันให้นักเรียนให้เรียบร้อย เขียนชื่อ นามสกุลในแบบ

รายงานตัว 2 ชุด

       7.2 พิธีกร จำนวน 1-2 คน มีหน้าที่ดังนี้

           -ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน

           -สร้างบรรยากาศที่ดี

7.3คณะกรรมการจับเวลา จำนวน 1 คน มีหน้าที่ ดังนี้

   -จับเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลาจะเริ่มหลังจากที่นักเรียนแนะนาตัวและพูดหัวข้อ

          -ให้สัญญาณโดยแสดงป้าย ดังนี้

           สีเขียว หมายถึง เริ่มพูดได้

           สีเหลือง หมายถึง เตือนก่อนหมดเวลา 1นาที

           สีแดง หมายถึง หมดเวลา ในการแข่งขัน แต่ผู้พูดสามารถพูดต่อได้ 30 วินาที โดย ไม่ถูกหักคะแนน

หมายเหตุ กรรมการจับเวลาควรมีอุปกรณ์ คือ นาฬิกาจับเวลา และ ป้าย 3 สี (เขียว เหลือง แดง)
          7.4 กรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน จำนวน 1 คน มีหน้าที่ ดังนี้

               -จัดเตรียมกระดาษ A4 ดินสอ และยางลบ วางที่โต๊ะเตรียมตัวสำหรับให้นักเรียนร่างคำพูด

               -จดบันทึกหัวข้อการพูดลงในแบบรายงานตัวทั้ง 2 ใบให้ พิธีกร และ กรรมการตัดสิน

พร้อมทั้งส่งตัวนักเรียนเข้าห้องแข่งขัน

           หมายเหตุ คุณสมบัติของกรรมการที่ดูแลนักเรียนต้องเป็นผู้มีจิตวิทยาสูง เพราะนักเรียนที่

เข้าแข่งขันจะมีความกดดัน และความเครียด ในขณะเตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีแข่งขัน

          7.5 กรรมการจัดเตรียมหัวข้อ มีหน้าที่ จัดเตรียมหัวข้อในการแข่งขันให้เป็นไปตามเนื้อหาแต่ละระดับ ดังนี้

                        7.5.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3  ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 คำ (คำศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น) แต่ไม่ควรตั้งหัวข้อ Environment, Science and Technology ควรตั้งคำถามที่ให้ผู้แข่งขันได้บูรณาการทางด้านความคิด ตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology ) หัวข้อควรเป็น The influence of using Mobile phone in school

               7.5.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6  หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 คำ (คำศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน) แต่ไม่ควรตั้งหัวข้อ Science and Technology, Environment, ควรตั้งคำถามที่ให้ผู้แข่งขันได้บูรณาการทางด้านความคิด ตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology ) หัวข้อควรเป็น Effects of Technology on Students’ Behaviour

8. สถานที่ทำการแข่งขัน ประกอบด้วย

          8.1จุดลงทะเบียน

          8.2 ห้องดำเนินการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ห้อง ดังนี้

             8.2.1 ห้องเก็บตัว หลังจากผู้เข้าแข่งขันทุกคนลงทะเบียนรายงานตัวครบแล้ว ให้ผู้เข้าแข่งขันจับสลากลำดับการแข่งขันแล้วนั่งรอในห้อง

            8.2.2 ห้องเตรียมตัวแข่งขัน สำหรับนักเรียนที่จับฉลากหัวข้อแล้ว เตรียมแข่งขันบนเวทีโดยเข้ามาทีละคนตามลำดับ ก่อนเวลาพูด 7 นาที แล้วเขียนเรื่องคร่าวๆใส่กระดาษที่กรรมการเตรียมไว้ให้ ภายในเวลา 5 นาที (กรรมการจับเวลาเพื่อความยุติธรรม) ต้องมีผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัติในการช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้น กังวล

          8.2.3 ห้องแข่งขัน สำหกระทำการรับดาเนินการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันเข้ามาทีละคน คณะกรรมการตัดสินดำเนินการตามรายละเอียดในหลักเกณฑ์การแข่งขัน ภายในห้องแข่งขัน ควรจัดดังนี้

              -เวทีการแข่งขัน ไมโครโฟน

              -โต๊ะกรรมการตัดสิน 3-5 คน

              -โต๊ะกรรมการจับเวลา 1 คน

              -ไมโครโฟนสำหรับพิธีกร

              -ที่นั่งสำหรับผู้ชม

หมายเหตุ

          1.  อนุญาตให้มีผู้ชมได้ แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือบันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง หรือยกป้ายหรือ ส่งเสียงเชียร์หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าแข่งขัน ไม่อนุญาตให้สนทนาทางโทรศัพท์ในห้องแข่งขัน

และต้องปิดเสียงโทรศัพท์ตลอดการแข่งขัน

          2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนกำลังพูด ต้องให้นักเรียนพูดจบก่อนจึงสามารถเข้า-ออกห้องแข่งขันได้

          3. ห้องเก็บตัวนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและเตรียมตัวก่อนแข่งขันควรเป็นห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน ไม่วุ่นวาย

2. การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee)

1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

          1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3      

1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6

2.ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1แข่งขันประเภทเดี่ยว

2.2จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

              2.2.1 ระดับชั้น ม.1-3จำนวน 1 คน

              2.2.2 ระดับชั้น ม.4-6จำนวน 1 คน

3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

          3.1 ทำการแข่งขัน 2 รอบ

                รอบที่ 1 กรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา พูดคำศัพท์คำละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีคำศัพท์นั้น ๆ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจคำศัพท์ได้ดีขึ้น ผู้เข้าแข่งขันเขียนคำศัพท์ จำนวน 20 คำ ๆ ละ 5 คะแนนลงในกระดาษที่กรรมการเตรียมไว้ให้ ถ้าผู้เข้าแข่งขันในรอบที่ 1ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่ง จะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบที่ 2

              รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

          1) ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในรอบที่ 2 จะมีคะแนนพื้นฐานในการแข่งขันคนละ 50 คะแนนทุกคน

2) ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 จับสลากเรียงลำดับการแข่งขันและห้ามนามือถือเข้าห้องแข่งขันและภายในห้องแข่งขันห้ามมีผู้ชมเนื่องจากคำศัพท์ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นชุดเดียวกัน

3) แข่งขันทีละคน โดยผู้แข่งขันที่เหลือรออยู่หน้าห้อง โดยเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันลำดับที่ 1คำศัพท์ทั้งหมด 5 คำ คำละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน (กรรมการพูดคำศัพท์แต่ละคำ 1ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีคำศัพท์นั้น ๆ 1ครั้ง)

4) ผู้เข้าแข่งขันสะกดคำ (เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคำศัพท์และประโยคขยายเสร็จ 10 วินาที) หากสะกดคำศัพท์ถูกต้องได้ ให้คำละ 10 คะแนน หากสะกดคาผิดหรือไม่สะกดคำศัพท์ตามเวลาที่กำหนดข้างต้นจะไม่ได้คะแนน กรรมการพูดคำศัพท์ต่อจนครบ 5 คำ แล้วสรุปคะแนน
          5) ผู้เข้าแข่งขันที่แข่งขันเสร็จแล้วให้นั่งรอภายในห้องแข่งขัน

          6) ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป สะกดคำศัพท์ชุดเดิม จำนวน 5 คา เช่นเดียวกับคนที่ 1 ทาเช่นนี้จนครบจำนวนคนที่เข้าแข่งขันจนหมด

       3.2 คำศัพท์ที่ใช้ควรอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 –6

1)  ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในรอบที่ 2 จะมีคะแนนพื้นฐานในการแข่งขันคนละ 50 คะแนนทุกคน

2)  ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2จับสลากเรียงลำดับการแข่งขันและห้ามนามือถือเข้าห้องแข่งขันและภายในห้องแข่งขันห้ามมีผู้ชมเนื่องจากคำศัพท์ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นชุดเดียวกัน

3) ผู้เข้าแข่งขันยืนตามลำดับการแข่งขันที่จับฉลากได้

4) แข่งขันทีละคน โดยผู้แข่งขันที่เหลือรออยู่หน้าห้อง โดยเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันลำดับที่ 1คำศัพท์ทั้งหมด 5 คำ คำละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน (กรรมการพูดคำศัพท์แต่ละคำ 1ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีคำศัพท์นั้น ๆ 1ครั้ง)

          5) ผู้เข้าแข่งขันสะกดคำ (เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคำศัพท์และประโยคขยายเสร็จ

10 วินาที) หากสะกดคำศัพท์ถูกต้องได้ ให้คำละ 10 คะแนน หากสะกดคำผิดหรือไม่สะกดคำศัพท์ตามเวลาที่กำหนดข้างต้นจะไม่ได้คะแนน กรรมการพูดคำศัพท์ต่อจนครบ 5 คำ แล้วสรุปคะแนน

-What part of speech is it?

-Can I have a sentence please?

            6) ผู้เข้าแข่งขันสะกดคำ (เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคำศัพท์และประโยคขยายเสร็จ 10 วินาที) หากสะกดคำศัพท์ถูกต้องได้ ให้คำละ 10 คะแนน หากสะกดคำผิดหรือไม่สะกดคำศัพท์ตามเวลาที่กำหนดข้างต้นจะไม่ได้คะแนน กรรมการพูดคำศัพท์ต่อจนครบ 5 คำ แล้วสรุปคะแนน

             7) ผู้เข้าแข่งขันที่แข่งขันเสร็จแล้วให้นั่งรอภายในห้องแข่งขัน

             8) ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป สะกดคำศัพท์ชุดเดิม จำนวน 5 คำ เช่นเดียวกับคนที่ 1 ทาเช่นนี้จนครบจำนวนคนที่เข้าแข่งขันจนหมด

3.2 คำศัพท์ที่ใช้ควรอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน (รอบที่ 1)

-ตรวจสอบจากการสะกดคำถูกต้อง

5. เกณฑ์การตัดสิน (รอบที่ 2)

          ร้อยละ 80 –100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

          ร้อยละ 70 –79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

          ร้อยละ 60 –69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน

          6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

              -เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

              -เป็นเจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker)

              -เป็นครูไทยผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิไทยด้านภาษาอังกฤษ (Thai)

6.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ

              - ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม

              -สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน

6.3 ข้อควรคำนึง

    -กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน

    -กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน

    ทำหน้าที่-กรรมการควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย

7. คณะกรรมการดำเนินงาน

7.1 กรรมการลงทะเบียนรายงานตัว 3 –5 คน ทำหน้าที่รับลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง จับสลากจัดลำดับเข้าร่วมการแข่งขันให้นักเรียนให้เรียบร้อย

7.2 พิธีกร 1 –2 คน หน้าที่ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน

8. สถานที่ทำการแข่งขัน ควรเป็นห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก

3. การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)

1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3

1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6

2.ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว

2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

    2.2.1 ระดับชั้น ม. 1-3 จำนวน 1 คน

              2.2.2 ระดับชั้น ม. 4-6 จำนวน 1 คน

3.วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศ หรือนิทานอีสป

3.2 เวลาในการแข่งขัน

   3.2.1 ระดับชั้น ม. 1-3  เวลา 6-7  นาที

   3.2.2 ระดับชั้น ม. 4-6  เวลา 7-8  นาที

ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่กำหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน (บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน)

3.3 นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน (ส่งในเวลารายงานตัว) จำนวน 5 ชุด

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

          4.1 เนื้อเรื่อง (Content) 35 คะแนน ประกอบด้วย

              - เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย 15 คะแนน

              - รูปแบบการเล่าเรื่อง การนาเสนอ (Form & Organizing)     10 คะแนน

              - ข้อคิดในการนาเสนอ (Moral) 10 คะแนน

4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competence) 60 คะแนนประกอบด้วย

              - ใช้ภาษาถูกต้อง คำศัพท์ โครงสร้าง คำสันธานและความเหมาะสมกับ

ระดับชั้น 20 คะแนน

              - ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)                  20 คะแนน

              - การใช้น้าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)         20 คะแนน

4.3 เล่าตามเวลาที่กำหนด (Time) 5 คะแนน

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดนักเรียนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง


5. เกณฑ์การตัดสิน

          ร้อยละ 80 –100ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

          ร้อยละ 70 –79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

          ร้อยละ 60 –69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
**ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

          ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน

6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

  -เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

  -เป็นเจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker)

  -เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai)

6.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ

            - ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม

            -สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน

6.3 ข้อควรคำนึง

            -กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน

  -กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน

            -กรรมการควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย

  -กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลำดับที่ 1-3

7. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

7.1 กรรมการลงทะเบียนรับรายงานตัว จำนวน 3-5คน มีหน้าที่ ดังนี้

  -รับลงทะเบียน และตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง

            -จับสลากจัดลำดับเข้าร่วมการแข่งขันให้นักเรียนให้เรียบร้อย เขียนชื่อ นามสกุลในแบบ

รายงานตัว 2 ชุด

7.2 พิธีกร จำนวน 1-2 คน มีหน้าที่ดังนี้

  -ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน

  -สร้างบรรยากาศที่ดี

7.3 คณะกรรมการจับเวลา จำนวน 1 คน มีหน้าที่ ดังนี้

  -จับเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลาจะเริ่มหลังจากที่นักเรียนแนะนาตัวและพูดหัวข้อ

  -ให้สัญญาณโดยแสดงป้าย ดังนี้

สีเขียว หมายถึง เริ่มพูดได้

สีเหลือง หมายถึง เตือนก่อนหมดเวลา 1นาที

สีแดง หมายถึง หมดเวลา ในการแข่งขัน แต่ผู้พูดสามารถพูดต่อได้ 30 วินาที โดย ไม่ถูกหักคะแนน

หมายเหตุ กรรมการจับเวลาควรมีอุปกรณ์ คือ นาฬิกาจับเวลา และ ป้าย 3 สี (เขียว เหลือง แดง)

4. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)

1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3

1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6

2.ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 5 คน

2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

   2.2.1 ระดับชั้น ม. 1-3 จำนวน 1 ทีม

   2.2.2 ระดับชั้น ม. 4-6 จำนวน 1 ทีม

3.วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 ผู้เข้าแข่งแต่ละทีมส่งบทละคร (Script) ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน (ส่งในวันรายงานตัว) จำนวน 5 ชุด

3.2 จับสลากเพื่อจัดลำดับการแข่งขัน

3.3 เวลาในการแข่งขัน

ระดับชั้น ม. 1-3 และ ม. 4-6 เวลา 10 นาที เกินได้ไม่เกิน 30 วินาที หลังจากนั้น ทุก 5 วินาที จะถูกตัดคะแนน 1คะแนน

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

4.1 ด้านการแสดง (Acting) 30 คะแนน

    -บทบาทการแสดง (Characterization)                              
              -การใช้เสียงและความมีชีวิตชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels)

    -การเคลื่อนไหว การใช้ท่าทาง และสีหน้าในการแสดง (Movement, Gesture)                     

    -การใช้พื้นที่บนเวทีการแสดง (Use of Stage Space)

4.2 ด้านเนื้อหาของบทละคร (Story)                 40 คะแนน

    -ความถูกต้องของภาษา (Language Accuracy)

    -การใช้ภาษาอังกฤษ (Use of language)

    -ความคล่องแคล่ว (Fluency)

    -การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation)

    -ข้อคิดจากเรื่องที่นาเสนอ (Moral)

4.3 ด้านผลงานการแสดง (Production)              20 คะแนน

   -วิธีการแสดง (Method of performance)

   -การวางแผนการแสดง (Performance Plan)

   -การจัดกลุ่ม (Orchestration-grouping)

   -การทางานเป็นทีม (Strength of ensemble)

   -ความเหมาะสมของเวลาในการแสดง (Adherence to time limit)

4.4 ด้านการนาเสนอบนเวที (Stage Presentation) 10 คะแนน

   -เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง (Costumes)

5. เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

คะแนน 80 –100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

คะแนน 70 –79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

คะแนน 60 –69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง คะแนน ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
**ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6.1 หน้าที่ของคณะกรรมการ

              - ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม

    -สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน

6.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

              -เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

              -เป็นเจ้าของภาษา จำนวน 1 คน (Native Speaker)

              -เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai) จำนวน 4 คน

6.3 ข้อควรคำนึง

   -กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน

             -กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน

             -กรรมการควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย

   -กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะ

7. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

7.1 กรรมการลงทะเบียนรับรายงานตัว จำนวน 3-5คน มีหน้าที่ ดังนี้

  -รับลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง

  -จับสลากจัดลำดับเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนให้เรียบร้อย

7.2 พิธีกร จำนวน 1-2 คน มีหน้าที่ ดังนี้

            -ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน

  -สร้างบรรยากาศที่ดี

7.3 คณะกรรมการจับเวลา จำนวน 1 คน มีหน้าที่ จับเวลาในการแข่งขัน

กรรมการจับเวลาควรมีอุปกรณ์ คือ นาฬิกาจับเวลา และควรศึกษาตารางเวลา

ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด

7.4 กรรมการที่ดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน จำนวน 3-5คน มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกทีมตลอด ช่วงการแข่งขัน

8.  สถานที่ดำเนินการแข่งขัน

8.1จุดลงทะเบียน

8.2 ห้องแต่งตัว ควรจัดเป็นสัดส่วนเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าแข่งขัน

8.3 ห้องแข่งขัน ภายในห้องแข่งขัน ควรจัดดังนี้

  -ไมโครโฟนสำหรับพิธีกร

  -โต๊ะกรรมการตัดสิน 3-5 คน

  -โต๊ะกรรมการจับเวลา 1 คน

  -ที่นั่งสำหรับผู้เข้าชมการแข่งขัน

  -ควรจัดเวทีให้เหมาะสมและจัดให้มีที่นั่งสำหรับผู้เข้าชม

หมายเหตุ 1. อนุญาตให้มีผู้ชมได้ แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือบันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง หรือ ยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์หรือกระทาการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้เข้าแข่งขัน ไม่อนุญาตให้สนทนาทางโทรศัพท์ในห้องแข่งขันและต้องปิดเสียงโทรศัพท์ตลอดการแข่งขัน

  2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนกำลังแข่งขัน ต้องให้นักเรียนแสดงจบก่อนจึงสามารถเข้า-ออกห้องแข่งขันได้

9. อุปกรณ์การแสดง

9.1 ฉากและอุปกรณ์ควรเป็นวัสดุที่เบาและเคลื่อนย้ายได้ง่าย ขนาดไม่เกิน ยาว 3 เมตร สูง 1.8 เมตร

9.2 ไม่อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟน และซาวด์ เอฟเฟค (Sound Effect) และอุปกรณ์ใดที่ใช้ไฟฟ้า

9.3 ไม่อนุญาตให้ใช้บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้แสดงทำหน้าที่เป็น Back stage

10. ข้อเสนอแนะ

          กรณีที่มีทีมเข้าแข่งขันจำนวนมาก สามารถจัดการแข่งขันมากกว่า 1 วัน เพื่อมิให้ผู้เข้าแข่งขันรอนานเกินไป

5. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ

1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6

  1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3

  1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6

2 ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

  2.1 ระดับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

   2.1.2 ระดับชั้น ม. 1-3

   2.1.3 ระดับชั้น ม. 4-6

2.2 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน

3 วิธีดำเนินการของแต่ละประเภท แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ

3.1 รอบคัดเลือก

   3.1.1 ผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 2 คน จะทาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ (แบบปรนัย) จำนวน

60 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) ภายในเวลา 60 นาที

   3.1.2 ทีมใดทาข้อสอบเสร็จให้ยกมือแจ้งกรรมการจะเก็บข้อสอบและลงเวลาใน

กระดาษคำตอบ

   3.1.3 คณะกรรมการจะตรวจข้อสอบและตรวจทานพร้อมเซ็นต์ชื่อกำกับทุกคน

   3.1.4 การแข่งขันในระดับภาค โรงเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุด 10 อันดับแรก

จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และการแข่งขันในระดับชาติ โรงเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุด 6อันดับแรก จะผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ หากทีมใดมีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสินจากเวลาที่ทาข้อสอบ ทีมที่ใช้เวลาทาข้อสอบน้อยกว่าจะได้ลำดับที่ดีกว่า

3.2 รอบชิงชนะเลิศ

   3.2.1 ทีมโรงเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุด 10 อันดับแรกสำหรับการแข่งขันระดับภาค และทีมโรงเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุด 6 อันดับแรก สำหรับการแข่งขันระดับชาติ จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

   3.2.2 กรรมการจะอ่านคำถามภาษาอังกฤษ ข้อละ 2 ครั้ง ทีละข้อ จำนวน 10 ข้อ

ข้อละ 5 คะแนน

   3.2.3 ผู้เข้าแข่งขันเขียนคำตอบเป็นภาษาอังกฤษ ลงในกระดาษที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้ในเวลาที่กำหนดภายใน 60 วินาที เวลาจะเริ่มนับภายหลังที่คำถามครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น ทีมที่ตอบคำถามได้ถูกต้องทั้งคำตอบและตัวสะกด จะได้ 5 คะแนน หากทีมที่ตอบคำถามถูก แต่มีคำสะกดผิด จะถูกหักคะแนน ตาแหน่งละ 1 คะแนน (คำตอบไม่จาเป็นต้องตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์ แต่ต้องมีคำตอบที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญ)

            3.2.4 คณะกรรมการเก็บกระดาษคำตอบเมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อ จนครบ 10 ข้อ

  3.2.5 หลังจากเก็บกระดาษคำตอบ ครบ 10 ข้อ กรรมการที่ทาหน้าที่อ่านคำถามจะเฉลยคำตอบทีละข้อ คณะกรรมการตรวจคะแนนจะตรวจคำตอบของผู้เข้าแข่งขัน

  3.2.6 กรณีที่นักเรียนมีคะแนนเท่ากัน แต่ต้องเลือกเพียง 1 ทีม ให้ใช้คำถามสารองในการตัดสินทีละข้อจะกว่าจะได้ผู้ชนะ จึงควรเตรียมคำถามสารองเป็นภาษาอังกฤษอีก 10 ข้อ

4. ขอบเขตเนื้อหา

4.1 ความรู้เกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน อาทิ ด้าน ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวัฒนธรรม ระบบการเมืองการปกครอง ฯลฯ

4.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน

5. เกณฑ์การให้คะแนน

5.1 รอบคัดเลือกข้อละ 1 คะแนน รวม 60 คะแนน

5.2 รอบตัดสินข้อละ 5คะแนน รวม 50คะแนน (คิดคะแนนใหม่ไม่รวมคะแนนจากรอบคัดเลือก)

6.เกณฑ์การตัดสิน

ทีมที่ไม่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง สำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ ชิงชนะเลิศ จะมีคะแนนพื้นฐาน 50 คะแนน

          ร้อยละ 80 -100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

          ร้อยละ 70 -79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ร้อยละ 60 -69ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

7. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จำนวน 3 คน หรือ 5 คน

          7.1 หน้าที่ของคณะกรรมการ

  - ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม

  -สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน

7.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

  -เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี

  -เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ

7.3 ข้อควรคำนึง

  -กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน

  -กรรมการควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย

8. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่วางแผนและดำเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย

8.1 กรรมการรับลงทะเบียนและรายงานตัว จำนวน 2 คน มีหน้าที่ ดังนี้

  -รับลงทะเบียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทั้งรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

  -เก็บกระดาษคำตอบทั้งรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศแล้วมอบให้คณะกรรมการตรวจข้อสอบ

8.2 กรรมการควบคุมการสอบ จำนวน 3 คน มีหน้าที่

  -แจกข้อสอบ และกระดาษคำตอบ

  -ควบคุมการสอบให้บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส

8.3 กรรมการจับเวลา จำนวน 1 คน มีหน้าที่บันทึกจำนวนนาทีและวินาทีของแต่ละทีมที่ใช้ ในการทาแบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบ

8.4 พิธีกร จำนวน 1 คน มีหน้าที่ ดังนี้

รอบคัดเลือก ชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน มารยาทของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

รอบชิงชนะเลิศ ชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดำเนินการแข่งขันทีละข้อ แจ้งเวลาเริ่มจนหมดเวลาของการแข่งขันแต่ละข้อ ประกาศคะแนนของแต่ละทีมทีละข้อ และแจ้งผลคะแนนรวมเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว

          8.5 คณะกรรมการตรวจคำตอบ จำนวน 3 คน มีหน้าที่

รอบคัดเลือก ตรวจกระดาษคำตอบข้อละ 1 คะแนนและตรวจทานคะแนน 2 ครั้ง ลงชื่อกากับ

การตรวจหรือทาน คะแนน

รอบชิงชนะเลิศ มีหน้าที่ ตรวจคำตอบและให้คะแนนทีละข้อตามเกณฑ์การให้คะแนน คือ หากคำตอบถูกต้อง การสะกดคำถูกต้อง ตัวสะกดพิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็ก ถูกต้อง ให้ 5 คะแนน หากคำตอบถูกต้อง แต่มีตัวสะกดผิดหรือการสะกดตัวพิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็ก ผิด หักตำแหน่งละ 1 คะแนน

          8.6 กรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาน 1 คน มีหน้าที่

รอบคัดเลือก บันทึกคะแนนตามลำดับลงในแบบบันทึกคะแนน

รอบชิงชนะเลิศ บันทึกคะแนนบนกระดาน ทีละข้อ รวมคะแนน และจัดลำดับของทีมเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้น

          8.7 กรรมการอ่านคำถามรอบชิงชนะเลิศ 1 คน

              -ควรเป็นกรรมการชาวต่างชาติ (Native Speaker) หรือชาวต่างชาติที่มีสาเนียงชัดเจน ใกล้เคียงเจ้าของภาษา อ่านคำถามทีละข้อ ข้อละ 2 ครั้ง

9. สถานที่ดำเนินการแข่งขัน

          ควรเป็นห้องปิดไม่มีเสียงรบกวน และไม่อนุญาตผู้เข้าชมเข้าภายในห้องแข่งขัน

รอบคัดเลือก จัดโต๊ะสอบสำหรับผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน (โต๊ะ 1 ตัวและเก้าอี้ 2 ตัว) มีระยะห่างกันพอสมควร

รอบชิงชนะเลิศ

-โต๊ะกลาง 1 ตัว สำหรับกรรมการชาวต่างชาติ พร้อมไมโครโฟน

-แท่นพิธีกรดำเนินการแข่งขัน

-กระดานบันทึกคะแนน 1 ชุด

10. รายละเอียดของแบบทดสอบ ASEAN Quiz

10.1 รอบคัดเลือก แบบทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ (แบบปรนัย 4 ตัวเลือก) จำนวน 60 ข้อๆ ละ 1 คะแนน (60 คะแนน) ใช้เวลา 60 นาที

10.2 รอบชิงชนะเลิศ เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษแบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อๆ ละ 5 คะแนน (50 คะแนน) ตอบและเขียนคำตอบเป็นภาษาอังกฤษลงบนกระดาษที่กรรมการจัดให้ทีละข้อ (ควรมีคำถามสารอง 10 ข้อ)

6. การแข่งขันพูดภาษาจีน

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

             1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6

             1.2 ผู้แข่งขันทุกระดับ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนโปรแกรมภาษาจีน หรือเรียนวิชาเลือก/สาระเพิ่มเติมในรายวิชาภาษาจีน ที่จัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนนั้นเข้าแข่งขัน (นักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นๆ คือไม่ได้เรียนทั้ง โปรแกรมภาษาจีน/วิชาเลือกภาษาจีน/สาระเพิ่มเติมภาษาจีน แต่เรียนภาษาจีนจากโรงเรียนกวดวิชา ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้)

             1.3 เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาบิดา/มารดา/ผู้ปกครองต้องพานักและ ประกอบอาชีพในประเทศไทย

             1.4 เป็นนักเรียนที่ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ไม่มีสัญชาติ จีน/ฮ่องกง/ไต้หวัน/สิงคโปร์ หรือหากแจ้งว่าบิดา/ มารดา/ผู้ปกครอง ที่มีสัญชาติเหล่านี้ ไม่ได้ทำหน้าที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองแล้ว ขอให้แสดงหลักฐาน

ชัดเจน

             1.5 นักเรียนต้องไม่เคยไปศึกษาหรือพานักอาศัยในประเทศจีน/ฮ่องกง/ไต้หวัน/สิงคโปร์ นานเกิน 3 เดือน

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

          2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว

          2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

   2.2.1 ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 1 คน

             2.2.2 ระดับชั้น ม.4-6 จำนวน 1 คน

3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 หัวข้อการแข่งขัน ใช้เพียงหัวข้อเดียว แข่งขันทุกระดับ ตั้งแต่ระดับโรงเรียน จังหวัด

   3.2.1 นักเรียนจะพูดแข่งขันตามหัวข้อที่กำหนด และกรรมการถามคำถามในสิ่งที่ผู้แข่งขัน

นาเสนอในการพูด 1 คำถาม

        - ระดับ ม. 1-3 เป็นคำถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ

        - ระดับ ม. 4-6 เป็นคำถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคที่สมบูรณ์

  3.2.2 ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถตอบคำถามได้ อนุโลมให้คณะกรรมการถามคำถามใหม่ (ที่มี

ระดับความยาก ง่าย ใกล้เคียงกับคำถามแรก) ได้อีก 1 คำถาม ในการตอบคำถามที่สอง

นี้ หากผู้แข่งขันไม่สามารถตอบได้ อนุโลมให้ตอบเป็นภาษาไทยได้ และได้คะแนนกึ่งหนึ่ง

หากตอบคำถามได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้ ได้ 0 คะแนน

3.3 เวลาในการแข่งขัน

   3.3.1 ระดับชั้น ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที

   3.3.2 ระดับชั้น ม. 4-6 ใช้เวลาในการพูด 4 นาที

3.4 เวลาในการพูด (บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน)

ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่กำหนดตัดคะแนน 31 วินาที -1 นาที ตัด 1 คะแนน

เกิน 1 นาทีขึ้นไป ตัด 2 คะแนน

          3.5 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์และเอกสารอื่น ๆ ประกอบการพูด

          3.6 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากำหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

          4.1 ด้านเนื้อหา (Content) 35 คะแนนประกอบด้วย

              - เนื้อหาตรงตามหัวเรื่องที่กำหนด (Accuracy and Consistency) 10 คะแนน

              - ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูด (Form & Organizing of Speech) 15 คะแนน

              - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 10 คะแนน

4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 35 คะแนน

ประกอบด้วย

             - การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างและ

คำสันธาน (Structure & Connectors) 15 คะแนน

             - ความสามารถด้านการออกเสียง การเน้นคำการลงเสียงสูงต่ำ การเน้นคำสำคัญในประโยคและ

จังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace) 20 คะแนน

4.3 ความสำเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 15 คะแนน ประกอบด้วย

             - การใช้น้าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone) 10 คะแนน

             - บุคลิกท่าทาง 5 คะแนน

          4.4 พูดในระยะเวลาที่กำหนด 5 คะแนน

          4.5 การตอบคำถาม 10 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน

          ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

          ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

          ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

          ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่น ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

          ระดับชั้นละ 3 คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน

7. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

          กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนเป็นอย่างดีประกอบด้วย

1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speakers)

2. ครูจากสถานศึกษา/อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิสอนภาษาจีน จำนวน 2 คน

ในกรณีที่หน่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจำนวน 3 คน

8. สถานที่ทำการแข่งขัน

จัดสถานที่แข่งขันเป็น 2 ห้องดังนี้

            - ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันที่รอการแข่งขัน จัดให้มีผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัติในการช่วยให้

นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวลและบริหารจัดการในการจับฉลากลำดับการแข่งขันให้เป็นระบบ

            - ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน ห้องมิดชิดเหมาะสมกับการแข่งขัน

หมายเหตุ การอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขัน อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดแข่งขัน ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยภายในห้องแข่งขัน เพราะผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้สมาธิในการแข่งขันมากที่สุด ดังนั้น

          ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือยกป้าย หรือส่งเสียงเชียร์ และต้องปิดโทรศัพท์มือถือตลอดการแข่งขัน รวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เดิน เข้า-ออก ห้องแข่งขัน ในระหว่างที่นักเรียนกำลังพูด

9. หัวข้อการพูดที่ใช้ในการแข่งขัน

             9.1 ระดับชั้น ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที หัวข้อ เพื่อนรักของฉัน (ใช้คำศัพท์ระดับ

ที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

             9.2 ระดับชั้น ม.4-6 ใช้เวลาในการพูด 4 นาที หัวข้อ ภาษาจีน ภาษาโลก (ใช้คำศัพท์ระดับ

ที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

7. การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดแข่งขันทุกระดับ จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบภายหลังพบว่ามีผู้ชนะการแข่งขันขาดคุณสมบัติ ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขันในระดับต่อไปทันที

             1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 สังกัด สพม. ที่กำลังเรียนโปรแกรมภาษาญี่ปุ่น หรือเรียนวิชาเลือก/สาระเพิ่มเติมวิชาภาษาญี่ปุ่น (ไม่รวมกิจกรรมชุมนุม) ซึ่งจัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนนั้นเข้าแข่งขัน

             1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ที่กำลังเรียนโปรแกรมภาษาญี่ปุ่น หรือวิชาเลือก/สาระเพิ่มเติมวิชาภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนนั้นเข้าแข่งขัน

             1.3 เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ซึ่งมีบิดาและมารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด หรือผู้ปกครอง ถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองต้องพานักและประกอบอาชีพในประเทศไทย

             1.4 นักเรียนต้องไม่เคยไปศึกษาหรือพานักอาศัยในประเทศที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นนานเกิน 2 เดือน 

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว

2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

   2.2.1 ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 1 คน

             2.2.2 ระดับชั้น ม.4-6 จำนวน 1 คน

3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่เหมาะสมโดย ทุกระดับกำหนดเพียง 1 หัวข้อ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

   3.1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 สพม. พูดในหัวข้อ “เพื่อนรักของฉัน (私の親友)” โดยมีขอบค่ายคำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวข้องสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่พูดภายในวงคำศัพท์ที่อยู่ในระดับของตนประมาณ 1,000 คำ

             3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 พูดในหัวข้อ “เพื่อโลก...ฉันทำได้ (世界のために今、私にできること)” ขอบค่ายคำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเกี่ยวข้องสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่พูดภายในวงคำศัพท์ที่อยู่ในระดับของตนประมาณ 2,000 คำ (คำศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น)

3.2 นักเรียนจะพูดแข่งขันตามหัวข้อเรื่องที่กำหนดพร้อมทั้งตอบคำถามของคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้แข่งขันพูดจำนวน 2 คำถาม

             3.2.1 คณะกรรมการถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้แข่งขันพูด (ถามและตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น) โดย

         - ระดับ ม. 1-3 เป็นคำถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ

                   - ระดับ ม. 4-6 เป็นคำถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคที่สมบูรณ์

   3.2.2 ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถตอบคำถามแต่ละคำถามได้ อนุโลมให้คณะกรรมการถามคำถามใหม่ (ที่มีระดับความยากง่ายเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับคำถามชุดแรก) ได้อีก หากผู้แข่งขันยังไม่เข้าใจคำถามอีก อนุโลมให้คณะกรรมการคนไทยแปลเป็นภาษาไทย ถ้าผู้แข่งขันตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง จะได้คะแนนเพียงครึ่งเดียว ในกรณีที่ผู้แข่งขันเข้าใจคำถามภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่สามารถตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ อนุโลมให้ตอบเป็นภาษาไทยได้ และจะได้คะแนนเพียงครึ่งเดียวหากสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง

3.3 เวลาในการแข่งขัน

             3.3.1 ระดับชั้น ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที ไม่รวมการพูดแนะนำตัวเอง

             3.3.2 ระดับชั้น ม.4-6 ใช้เวลาในการพูด 4 นาที ไม่รวมการพูดแนะนำตัวเอง

3.4 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์และเอกสารอื่นๆประกอบการพูด

3.5 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากำหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

4.1 ด้านเนื้อหา (Content) 35 คะแนนประกอบด้วย

             - เนื้อหาตรงตามหัวเรื่องที่กำหนด (Accuracy and Consistency) 10 คะแนน

   - ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 15

คะแนน

             - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 10 คะแนน

          4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 35 คะแนนประกอบด้วย

             - การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างและ

คำสันธาน (Structure & Connectors) 15 คะแนน

             - ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคำการลงเสียงสูงต่ำ การเน้นคำสำคัญในประโยคและ

จังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace) 20 คะแนน

4.3 ความสำเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 20 คะแนนประกอบด้วย

   - การใช้น้าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone) 10 คะแนน

             - บุคลิกท่าทาง 5 คะแนน

             - พูดในระยะเวลาที่กำหนด 5 คะแนน มีเกณฑ์ในการตัดคะแนนดังต่อไปนี้

* พูดภายในเวลาที่กำหนด หรือใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่กำหนดภายใน 1-30 วินาที

ไม่ตัดคะแนน

* พูดโดยใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่กำหนดภายใน 31 วินาที –1 นาที ตัด 1 คะแนน

* พูดโดยใช้เวลาน้อยหรือมากว่าเวลาที่กำหนดเกิน 1 นาที ตัด 2 คะแนน

4.4 การตอบคำถาม 10 คะแนน มีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังต่อไปนี้

     
ความเข้าใจคำถาม การตอบคำถาม คะแนน
1. คำถามภาษาญี่ปุ่น ตอบคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง 5
2. คำถามภาษาญี่ปุ่น ไม่สามารถตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ ตอบเป็นภาษาไทย 2.5
3. แปลคำถามเป็นภาษาไทย ตอบคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง 2.5
4. แปลคำถามเป็นภาษาไทย ไม่สามารถตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ ตอบเป็นภาษาไทย 0

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

          ระดับชั้นละ 3 คนและกรรมการควบคุมการแข่งขันระดับชั้นละ 3 คน

7. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

          กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี และไม่ใช่บุคลากรจากสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการที่ตนตัดสิน ประกอบด้วย

          1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speakers)

2. ครูจากสถานศึกษา/อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา/ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 คน

ในกรณีที่หน่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจำนวน 3 คน

ข้อควรคำนึง

          - กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน

- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ ที่หลากหลาย

- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลำดับที่ 1-3

8. สถานที่ทำการแข่งขัน

- จัดสถานที่แข่งขันเป็น 2 ห้องดังนี้

- ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันที่รอการแข่งขัน

- ต้องมีผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัติในการช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวลและบริหารจัดการในการจับฉลากลำดับการแข่งขันให้เป็นระบบ

- ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน จัดให้เหมาะสมกับกิจกรรมการแข่งขัน

หมายเหตุ การอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขัน อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดแข่งขัน ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยภายในห้องแข่งขัน เพราะผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้สมาธิในการแข่งขันค่อนข้างมาก

          ไม่ควรอนุญาตให้ถ่ายรูปหรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์และต้องปิดโทรศัพท์มือถือตลอดการแข่งขันรวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนกำลังพูด

 

หนังสือราชการ สพฐ.