Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

joomla slideshow with caption

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการ

วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย และห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ครู นักเรียน ตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายฯ ได้นำความรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ นำมาบูรณาการปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยบรรยากาศภายในงาน มีกิจกรรมการแข่งขันที่น่าสนใจ อาทิ วาดภาพ  ตอบปัญหา สร้างตึก เชฟกระทะเหล็ก และชุดรีไซเคิล นอกจากนี้ ยังมีการจัดซุ้มนิทรรศการ แสดงโครงงาน และผลงานของนักเรียน ที่มีการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ มาปรับใช้ได้อย่างหลากหลาย

ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและวัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน

ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและ วัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน โดยมีวิทยากรจาก Ritsumeikam Asia Pacific University Japan จำนวน 29 คน

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านผู้อำนวยการ วันศักดิ์  คำแหง มาเป็นวิทยากรในการอบรม

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

หนังสือราชการ สพฐ.